Giới Thiệu

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế hoạch là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác, kế toán tài chính, tài sản của Trường.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Phòng Tài chính - Kế hoạch là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác, kế toán tài chính, tài sản của Trường;

2. Nhiệm vụ

 • Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn của Trường;
 • Đầu mối tổng hợp, xây dựng kế hoạch và ngân sách hàng năm của Trường;
 • Xây dựng tham mưu Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các phòng, khoa/ bộ môn trong Trường và hướng dẫn, theo dõi các đơn vị sử dụng kinh phí đã được phân bổ;
 • Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án;
 • Hướng dẫn các phòng, khoa/ bộ môn thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính;
 • Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước;
 • Lập báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của Trường;
 • Thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
 • Xây dựng quy chế quản lý tài chính, tài sản và quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Trường;
 • Tham mưu Hiệu trưởng các giải pháp nhằm tăng nguồn thu và các phương án tiết kiệm chi cho Trường;
 • Phối hợp với các phòng chức năng lập phương án, tính hiệu quả của các chương trình liên kết, hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách Nhà nước; kiểm tra tính hiệu quả của các thiết bị được giao cho các bộ phận sử dụng;
 • Tổ chức tự kiểm định theo phân công của Hội đồng kiểm định Trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Quyền hạn

 • Được quyền từ chối các khoản thanh toán không đúng chế độ, qui định, qui chế hiện hành của Nhà nước và của Trường;
 • Được quyền chủ động thu nợ tạm ứng, thu giờ nghĩa vụ, thu phạt khoán chi, phạt doanh thu theo qui định tại qui chế chi tiêu nội bộ Trường;
 • Chủ động giải quyết các khoản thanh toán đột xuất cho các đối tượng trong phạm vi được giao;
 • Chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, thiết bị ở các đơn vị trong Trường;
 • Tham gia, đóng góp ý kiến về hiệu quả kinh tế cho các kế hoạch của các phòng, khoa/ bộ môn;
  • Lập thông báo nhắc nhở các đơn vị (Phòng, khoa/ bộ môn) vi phạm qui định, qui chế liên quan đến lĩnh vực tài chính do Phòng chịu trách nhiệm;
  • Chủ động thực hiện chế độ thưởng, phạt khoán chi (nếu có);
 • Xử lý các trường hợp vi phạm qui định, qui chế tài chính hiện hành của Nhà nước và đơn vị như: thưởng, phạt khoán chi, báo cáo, thu học phí và các chi phí sai mẫu qui định, vi phạm chế độ ủy quyền chi trả học phí;
 • Đề xuất BGH xử lý các vi phạm về qui định, chế độ tài chính như:
    • Các chế độ về giá cả mua hàng;
    • Các vi phạm trong chuyên môn như:
   • Về chế độ tài chính, kế toán, thu - chi học phí tại các cơ sở;
   • Về vật tư - hàng hóa: Chế độ nhập - xuất và bảo quản hàng hóa (kể cả hàng hóa trong kho);
   • Về báo cáo, quản lý, sử dụng biên lai phí, lệ phí, biên lai thu tiền.


II. NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

1. Nhân sự và tiêu chuẩn chuyên môn

 • Nhân sự                : 03 lao động.

           Trong đó               : 01 Trưởng phòng kiêm phụ trách kế toán;

                                        : 01 kế toán tài sản; thanh toán; bảo hiểm; vật tư

                                        : 01 Phó phòng kiêm thủ quỹ;

          Chuyên môn          : 35% trình độ thạc sĩ chuyên ngành kế toán

                            : 35% trình độ đại học chuyên ngành kế toán

                                        : 30% trình độ đại học, ngành khác

2. Điều kiện làm việc

 • Tập trung một nơi;
 • Có chế độ bảo mật, bảo đảm an ninh tại khu vực két quỹ;
 • Có phương tiện và chế độ bảo quản, lưu trữ hồ sơ an toàn.                                                                                               


III. QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG

Cơ cấu tổ chức

 

Bài Viết Liên Quan