Thông báo về thời gian đóng học phí, chi phí khóa 2021-HK3