Tuyển dụng lao động ngành hàn tiện 

Tuyển 15 Công Nhân làm việc tại Nhật Bản