LỊCH THI LẠI CUỐI HỌC KỲ CÁC LỚP NGHỀ 

(ĐỢT 2: Từ ngày 27/12/2014 - 30/12/2014)