Lịch Kiểm Tra Cuối Học Kỳ Các Lớp Nghề 

(ĐỢT 1: Từ ngày 18/11/2014 - 22/11/2014)