Kế hoạch huấn luyện học sinh tham gia kỳ thi tay nghề trẻ cấp Thành phố