Điều kiện Tốt nghiệp TCN 

  1. Không có môn học dưới 5 (tất cả các môn nghề)
  2. Phải tốt nghiệp phần văn hóa.
  3. Đạt kết quả kỳ thi tốt nghiệp.