Thông báo về việc thu phí, lệ phí học sinh hệ Trung cấp nghề năm học 2016-2017