NGHỈ HÈ CỦA HỌC SINH KHÓA 2016 

-     Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017-2018;

-     Căn cứ thời khóa biểu học kỳ 2 - Khóa 2016;

Nay Phòng Đào Tạo thông báo đến các khoa/bộ môn về việc nghỉ hè của học sinh khóa 2016 như sau:

1. Thời gian thi hết môn học/mô đun - thi lại khóa 2016.

- Thi hết môn học/mô đun: 24/7/2017 đến 29/7/2017.

- Thi lại: 31/7/2017 đến 12/8/2017.

2. Thời gian nghỉ hè: Từ 14/8 đến 26/8/2017.

3. Khai giảng học kỳ mới khóa 2016 (học kỳ 3): 28/8/2017.