Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP