THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 LỚP DHC15 + MC15 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY:  04/07/2017

HỌC CÁC MÔN CHUNG

 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ DH15 + MC15
GVCN:  
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45  
2 7:45 - 8:30 Tin học (Lý thuyết) Thầy Vũ Từ 10/07/2017
3 8:30 - 9:15 Tin học (Lý thuyết) (1 tuần) đến 15/07/2017
4 9:45 - 10:30 Tin học (Lý thuyết) Từ 17/7 đến 29/7/2017 học Tin học (thực hành), 3 giờ/buổi x 2 tuần    
5 10:30 - 11:15 Tin học (Lý thuyết)      
6 11:15 - 12:00 Tin học (Lý thuyết)      
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Giáo dục thể chất Thầy Lực Từ 10/07/2017
8 13:45 - 14:30 Giáo dục thể chất (3 tuần) đến 29/07/2017
9 15:00 - 15:45 Giáo dục thể chất Lớp DH15 + MC15 + TC15B1 học ghép
10 15:45 - 16:30 Giáo dục thể chất      
11 16:30 - 17:15        
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Cô Quỳnh Từ 11/07/2017
3 8:30 - 9:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) (1 tuần) đến 15/07/2017
4 9:45 - 10:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Lớp DH15 + MC15 học ghép  
5 10:30 - 11:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Từ 18/7 - 29/7/2017 học Giáo dục quốc phòng (Thực hành) - Nhóm 1 (lớp DH15)
6 11:15 - 12:00    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Giáo dục thể chất Thầy Lực Từ 03/07/2017
8 13:45 - 14:30 Giáo dục thể chất (4 tuần) đến 29/07/2017
9 15:00 - 15:45 Giáo dục thể chất Từ 24/7 - 29/7/2017 học bù 1 buổi/2 giờ
10 15:45 - 16:30 Giáo dục thể chất Lớp DH15 + MC15 + TC15B1 học ghép
11 16:30 - 17:15    
SÁNG 1 7:00 - 7:45  
2 7:45 - 8:30 Tin học (Lý thuyết) Thầy Vũ Từ 04/07/2017
3 8:30 - 9:15 Tin học (Lý thuyết) (1 tuần) đến 08/07/2017
4 9:45 - 10:30 Tin học (Lý thuyết) Từ 10/7 đến 22/7/2017 học Tin học (thực hành), 3 giờ/buổi x 2 tuần
5 10:30 - 11:15 Tin học (Lý thuyết)      
6 11:15 - 12:00    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Cô Quỳnh Từ 05/07/2017
8 13:45 - 14:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) (2 tuần) đến 15/07/2017
9 15:00 - 15:45 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Lớp DH15 + MC15 học ghép  
10 15:45 - 16:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Từ 18/7 - 29/7/2017 học Giáo dục quốc phòng (Thực hành) - Nhóm 1 (lớp DH15)
11 16:30 - 17:15        
NĂM SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Cô Quỳnh Từ 05/07/2017
3 8:30 - 9:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) (2 tuần) đến 15/07/2017
4 9:45 - 10:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Lớp DH15 + MC15 học ghép  
5 10:30 - 11:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Từ 18/7 - 29/7/2017 học Giáo dục quốc phòng (Thực hành) - Nhóm 2 (lớp MC15)
6 11:15 - 12:00    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Kỹ năng sống Nguyễn Thị Hồng Từ 04/07/2017
8 13:45 - 14:30 Kỹ năng sống (4 tuần) đến 29/07/2017
9 15:00 - 15:45 Kỹ năng sống      
10 15:45 - 16:30 Kỹ năng sống      
11 16:30 - 17:15        
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Cô Quỳnh Từ 05/07/2017
3 8:30 - 9:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) (2 tuần) đến 15/07/2015
4 9:45 - 10:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Lớp DH15 + MC15 học ghép  
5 10:30 - 11:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Từ 18/7 - 29/7/2017 học Giáo dục quốc phòng (Thực hành) - Nhóm 2 (lớp MC15)
6 11:15 - 12:00    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Tin học (Lý thuyết) Thầy Vũ Từ 04/07/2017
8 13:45 - 14:30 Tin học (Lý thuyết) (1 tuần) đến 08/07/2017
9 15:00 - 15:45 Tin học (Lý thuyết) Từ 10/7 đến 22/7/2017 học Tin học (thực hành), 3 giờ/buổi x 2 tuần
10 15:45 - 16:30 Tin học (Lý thuyết)      
11 16:30 - 17:15    
BẢY SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Kỹ năng sống Cô Nguyễn Thị Hồng Từ 04/07/2017
3 8:30 - 9:15 Kỹ năng sống (2 tuần) đến 29/07/2015
4 9:45 - 10:30 Kỹ năng sống Từ 17/7 đến 29/7/2017 học môn Pháp luật, 4 giờ/buổi x 2 tuần, giáo viên: Thầy Chấn
5 10:30 - 11:15 Kỹ năng sống Tất cả các lớp khoá 2015 học ghép
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Kỹ năng sống Cô Nguyễn Thị Hồng Từ 04/07/2017
8 13:45 - 14:30 Kỹ năng sống (2 tuần) đến 29/07/2015
9 15:00 - 15:45 Kỹ năng sống Từ 17/7 đến 29/7/2017 học môn Pháp luật, 4 giờ/buổi x 2 tuần, giáo viên: Thầy Chấn
10 15:45 - 16:30 Kỹ năng sống Tất cả các lớp khoá 2015 học ghép
11 16:30 - 17:15        
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: