THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 LỚP DC15 + DT15 + ML15 

HỌC NGHỀ VÀ HỌC CÁC MÔN CHUNG, ÁP DỤNG TỪ NGÀY:  04/07/2017

 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ DC15 + DT15 + ML15
GVCN:  
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45  
2 7:45 - 8:30 Giáo dục thể chất Thầy Lực Từ 10/07/2017
3 8:30 - 9:15 Giáo dục thể chất (3 tuần) đến 29/07/2015
4 9:45 - 10:30 Giáo dục thể chất Lớp DC15 + DT15 + ML15 + SD15 học ghép Giáo dục thể chất
5 10:30 - 11:15 Giáo dục thể chất Từ 24/7 - 29/7/2017 học bù môn Giáo dục thể chất, 1 buổi/ 2 giờ
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Tin học (Lý thuyết) Thầy Xuyên Từ 10/07/2017
8 13:45 - 14:30 Tin học (Lý thuyết) (1 tuần) đến 15/07/2017
9 15:00 - 15:45 Tin học (Lý thuyết) Từ 17/7 đến 29/7/2017 học Tin học (thực hành), 3 giờ/buổi x 2 tuần    
10 15:45 - 16:30 Tin học (Lý thuyết)      
11 16:30 - 17:15 Tin học (Lý thuyết)      
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Cô Mỹ Từ 10/07/2017
3 8:30 - 9:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) (4 tuần) đến 29/07/2017
4 9:45 - 10:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Lớp DC15 + DT15 + ML15 học ghép Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết)
5 10:30 - 11:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết)      
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Kỹ năng sống Cô Ánh Hồng Từ 10/07/2017
8 13:45 - 14:30 Kỹ năng sống (4 tuần) đến 29/07/2017
9 15:00 - 15:45 Kỹ năng sống  Tuần cuối dạy 5giờ/buổi
10 15:45 - 16:30 Kỹ năng sống       
11 16:30 - 17:15        
SÁNG 1 7:00 - 7:45  
2 7:45 - 8:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Cô Mỹ Từ 10/07/2017
3 8:30 - 9:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) (3 tuần) đến 19/07/2017
4 9:45 - 10:30 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết) Lớp DC15 + DT15 + ML15 học ghép Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết)
5 10:30 - 11:15 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết)      
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Tin học (Lý thuyết) Thầy Xuyên Từ 04/07/2017
8 13:45 - 14:30 Tin học (Lý thuyết) (1 tuần) đến 08/07/2017
9 15:00 - 15:45 Tin học (Lý thuyết) Từ 10/7 đến 22/7/2017 học Tin học (thực hành), 3 giờ/buổi x 2 tuần    
10 15:45 - 16:30 Tin học (Lý thuyết)      
11 16:30 - 17:15        
NĂM SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Tin học (Lý thuyết) Thầy Xuyên Từ 04/07/2017
3 8:30 - 9:15 Tin học (Lý thuyết) (1 tuần) đến 08/07/2017
4 9:45 - 10:30 Tin học (Lý thuyết) Từ 10/7 đến 22/7/2017 học Tin học (thực hành), 3 giờ/buổi x 2 tuần
5 10:30 - 11:15 Tin học (Lý thuyết)      
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Kỹ năng sống Cô Ánh Hồng Từ 04/07/2017
8 13:45 - 14:30 Kỹ năng sống (4 tuần) đến 29/07/2017
9 15:00 - 15:45 Kỹ năng sống Tuần cuối dạy 5giờ/buổi
10 15:45 - 16:30 Kỹ năng sống      
11 16:30 - 17:15        
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Giáo dục thể chất Thầy Lực Từ 04/07/2017
3 8:30 - 9:15 Giáo dục thể chất (2 tuần) đến 15/07/2017
4 9:45 - 10:30 Giáo dục thể chất Lớp DC15 + DT15 + ML15 + SD15 học ghép Giáo dục thể chất
5 10:30 - 11:15 Giáo dục thể chất Từ 17/7 - 28/7/2017 học Giáo dục quốc phòng (Thực hành), 4 giờ/buổi, GV: Thầy Lực
6 11:15 - 12:00   Lớp DC15 + DT15 + ML15 học ghép Giáo dục quốc phòng (Thực hành)
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Giáo dục thể chất Thầy Lực Từ 04/07/2017
8 13:45 - 14:30 Giáo dục thể chất (2 tuần) đến 15/07/2017
9 15:00 - 15:45 Giáo dục thể chất Lớp DC15 + DT15 + ML15 + SD15 học ghép Giáo dục thể chất
10 15:45 - 16:30 Giáo dục thể chất Từ 17/7 - 28/7/2017 học Giáo dục quốc phòng (Thực hành), 4 giờ/buổi, GV: Thầy Lực
11 16:30 - 17:15   Lớp DC15 + DT15 + ML15 học ghép Giáo dục quốc phòng (Thực hành)    
BẢY SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Pháp luật Thầy Chấn Từ 17/07/2017
3 8:30 - 9:15 Pháp luật (2 tuần) đến 29/07/2015
4 9:45 - 10:30 Pháp luật Tất cả các lớp khoá 2015 học ghép
5 10:30 - 11:15 Pháp luật      
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Pháp luật Thầy Chấn Từ 17/07/2017
8 13:45 - 14:30 Pháp luật (2 tuần) đến 29/07/2015
9 15:00 - 15:45 Pháp luật Tất cả các lớp khoá 2015 học ghép
10 15:45 - 16:30 Pháp luật      
11 16:30 - 17:15        
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: