THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017: HỌC NGHỀ 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY:  20/03/2017 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ DH17GD
GVCN: Thầy Nhân
HAI SÁNG 1    
2          
3          
4      
5      
6    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Chế bản điện tử bằng CorelDraw Cô Oanh Từ: 20/02/2017
8 13:45 - 14:30 Chế bản điện tử bằng CorelDraw (7 tuần) đến: 10/04/2017
9 15:00 - 15:45 Chế bản điện tử bằng CorelDraw      
10 15:45 - 16:30 Chế bản điện tử bằng CorelDraw      
11 16:30 - 17:15 SINH HOẠT LỚP Thầy Nhân    
BA SÁNG 1    
2          
3          
4      
5      
6    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Thi hết môn Tin học   Ngày: 21/03/2017
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15        
SÁNG 1    
2          
3          
4      
5      
6    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Chế bản điện tử bằng CorelDraw Cô Oanh Từ: 20/02/2017
8 13:45 - 14:30 Chế bản điện tử bằng CorelDraw (6 tuần) đến: 01/04/2017
9 15:00 - 15:45 Chế bản điện tử bằng CorelDraw      
10 15:45 - 16:30 Chế bản điện tử bằng CorelDraw      
11 16:30 - 17:15        
NĂM SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Xử lý ảnh bằng Photoshop Thầy Nhiên Từ: 20/03/2017
8 13:45 - 14:30 Xử lý ảnh bằng Photoshop (23 tuần) đến: 31/08/2017
9 15:00 - 15:45 Xử lý ảnh bằng Photoshop      
10 15:45 - 16:30 Xử lý ảnh bằng Photoshop      
11 16:30 - 17:15        
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15    
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Chế bản điện tử bằng CorelDraw Cô Oanh Từ: 20/02/2017
8 13:45 - 14:30 Chế bản điện tử bằng CorelDraw (6 tuần) đến: 01/04/2017
9 15:00 - 15:45 Chế bản điện tử bằng CorelDraw      
10 15:45 - 16:30 Chế bản điện tử bằng CorelDraw      
11 16:30 - 17:15    
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: