THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018: HỌC NGHỀ 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/04/2017 LỚP CK17TN 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ CK17TN
GVCN: Thầy Sing
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45  
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15        
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15  
SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Dung sai lắp ghép và đo lường      
8 13:45 - 14:30 Dung sai lắp ghép và đo lường Thầy Điền Từ 17/04/2017
9 15:00 - 15:45 Dung sai lắp ghép và đo lường (02 tuần) Đến 29/04/2017
10 15:45 - 16:30 Dung sai lắp ghép và đo lường  
11 16:30 - 17:15 Dung sai lắp ghép và đo lường Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 13/05/2017 học môn Vẽ Kỹ Thuật, GV: Thầy Điền
    SINH HOẠT LỚP Thầy Sing    
NĂM SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15        
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Dung sai lắp ghép và đo lường      
8 13:45 - 14:30 Dung sai lắp ghép và đo lường Thầy Điền Từ 17/04/2017
9 15:00 - 15:45 Dung sai lắp ghép và đo lường (02 tuần) Đến 29/04/2017
10 15:45 - 16:30 Dung sai lắp ghép và đo lường      
11 16:30 - 17:15 Dung sai lắp ghép và đo lường      
    Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 13/05/2017 học môn Vẽ kỹ thuật, GV: Thầy Điền (2 tuần)
BẢY SÁNG 1 7:00 - 7:45 Dung sai lắp ghép và đo lường      
2 7:45 - 8:30 Dung sai lắp ghép và đo lường Thầy Điền Từ 17/04/2017
3 8:30 - 9:15 Dung sai lắp ghép và đo lường (02 tuần) Đến 29/04/2017
4 9:45 - 10:30 Dung sai lắp ghép và đo lường      
5 10:30 - 11:15 Dung sai lắp ghép và đo lường      
6 11:15 - 12:00 Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 13/05/2017 học môn Vẽ kỹ thuật, GV: Thầy Điền (2 tuần)
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Nguội cơ bản      
8 13:45 - 14:30 Nguội cơ bản Thầy Tiếng Từ 17/04/2017
9 15:00 - 15:45 Nguội cơ bản (06 tuần) Đến 27/05/2017
10 15:45 - 16:30 Nguội cơ bản      
11 16:30 - 17:15 Nguội cơ bản      
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: