THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM 2017-2018: HỌC NGHỀ LỚP SD17 

Áp dụng từ ngày: 24/7 đến 09/9/2017 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ SD17
GVCN: Cô Đặng Thị Tuyết Mai
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45  
2 7:45 - 8:30 Kỹ thuật trang điểm căn bản (Lý thuyết) Cô Tuyến Từ 24/07/2017
3 8:30 - 9:15 Kỹ thuật trang điểm căn bản (Lý thuyết) (4 tuần) đến: 19/08/2017
4 9:45 - 10:30 Kỹ thuật trang điểm căn bản (Lý thuyết) Từ 21/8 đến 09/9/2017 học Kỹ thuật trang điểm căn bản (Thực hành), 3 giờ/buổi x 3 tuần,
GV: Cô Tuyến
5 10:30 - 11:15 Kỹ thuật trang điểm căn bản (Lý thuyết)
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15        
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15        
SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Kỹ năng sống (Võ Vovinam) Thầy Văn Từ 24/07/2017
3 8:30 - 9:15 Kỹ năng sống (Võ Vovinam) (4 tuần) đến: 19/08/2017
4 09:45 - 10:30 Kỹ năng sống (Võ Vovinam)      
5 10:30 - 11:15 Kỹ năng sống (Võ Vovinam) Từ ngày 21/8 đến 01/9/2017 Học Kỹ năng Sơ cấp cứu, 4 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Nguyên, Thầy Phương
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15        
NĂM SÁNG 1          
2 7:45 - 8:45 Kỹ thuật trang điểm căn bản (Thực hành) Cô Trâm Từ 24/07/2017
3 8:45 - 10:15 Kỹ thuật trang điểm căn bản (Thực hành) (7 tuần) đến: 09/09/2017
4 10:15 - 11:15 Kỹ thuật trang điểm căn bản (Thực hành)      
5          
6          
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30    
11 16:30 - 17:15        
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Kỹ năng sống (Võ Vovinam) Thầy Văn Từ 24/07/2017
3 8:30 - 9:15 Kỹ năng sống (Võ Vovinam) (4 tuần) đến: 19/08/2017
4 09:45 - 10:30 Kỹ năng sống (Võ Vovinam)      
5 10:30 - 11:15 Kỹ năng sống (Võ Vovinam) Từ ngày 21/8 đến 01/9/2017 Học Kỹ năng Sơ cấp cứu, 4 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Nguyên, Thầy Phương
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15