THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - NĂM HỌC 2016 - 2017: Lớp MC15 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/02/2017 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ MC15
GVCN: Cô LÊ KIM MỸ
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45   CHÀO CỜ    
2 7:45 - 8:30 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (LT) Thầy Xuyên Từ 06/02/2017
3 8:30 - 9:15 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (LT) ( 08 tuần) Đến 01/04/2017
4 9:45 - 10:30 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (LT)    
5 10:30 - 11:15 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (LT)      
6 11:15 - 12:00 SINH HOẠT LỚP CÔ MỸ    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30      
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45      
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15    
SÁNG 1          
2 7:45 - 8:45 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH) Thầy Xuyên Từ 06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH) ( 09 tuần) Đến 08/04/2017
4 10:15 - 11:15 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH)      
5          
6          
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)    
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
NĂM SÁNG 1          
2 7:45 - 8:45 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH) Thầy Xuyên Từ 06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH) ( 09 tuần) Đến 08/04/2017
4 10:15 - 11:15 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH)      
5          
6          
     
CHIỀU 1 13:00 - 13:45        
2 13:45 - 14:30        
3 15:00 - 15:45        
4 15:45 - 16:30        
5 16:30 - 17:15        
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
BẢY SÁNG 1          
2 7:45 - 8:45 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH) Thầy Xuyên Từ 06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH) ( 09 tuần) Đến 08/04/2017
4 10:15 - 11:15 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH)      
5          
6          
CHIỀU 7 13:00 - 14:00 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH) Thầy Xuyên Từ 06/02/2017
8 14:00 - 15:30 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH) ( 09 tuần) Đến 08/04/2017
9 15:30 - 16:30 Thực nghiệm triển khai hệ thống mạng (TH)      
10          
11    
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: