THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4, NĂM HỌC 2016 - 2017: CTXH 

Lớp XH15C2

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/03/2017 ĐẾN 29/7/2017

 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ XH15C2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC DẠY NGHỀ THANH THIẾU NIÊN 2
GVCN: Nguyễn Đức Anh
HAI TỐI 1 16:30 - 17:00 SINH HOẠT LỚP Nguyễn Đức Anh  
2 17:00 - 17:45 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS Thầy Hậu Từ 27/3 đến 01/4/2017 và 10/4 đến 22/4/2017, 5 giờ/buổi x 03 tuần
3 17:45 - 18:30 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS Từ 24/4 đến 29/4/2017, 08/5 đến 27/5/2017 và 12/6 đến 17/6/2017 học môn Công tác xã hội với người nghèo,5 giờ/buổi x 05 tuần, GV: Thầy Danh
4 18:30 - 19:15 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS Từ 19/6 đến 01/7/2017 và 10/7 đến 15/7/2017 học môn Truyền thông và vận động xã hội, 5 giờ/buổi x 03 tuần, GV: Thầy Chấn
5 19:30 - 20:15 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS  
6 20:15 - 21:00 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS  
BA TỐI 1 17:00 - 17:45 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS Thầy Hậu Từ 27/3 đến 01/4/2017 và 10/4 đến 22/4/2017, 5 giờ/buổi x 03 tuần
2 17:45 - 18:30 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS Từ 24/4 đến 29/4/2017, 08/5 đến 27/5/2017 và 12/6 đến 17/6/2017 học môn Công tác xã hội với người nghèo ,
5 giờ/buổi x 05 tuần, GV: Thầy Danh
3 18:30 - 19:15 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS Từ 19/6 đến 01/7/2017 và 10/7 đến 15/7/2017 học môn Truyền thông và vận động xã hội, 5 giờ/buổi x 03 tuần, GV: Thầy Chấn
4 19:30 - 20:15 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS  
5 20:15 - 21:00 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS  
TỐI 1 17:00 - 17:45 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS Thầy Hậu Từ 27/3 đến 01/4/2017 và 10/4 đến 22/4/2017, 5 giờ/buổi x 03 tuần
2 17:45 - 18:30 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS Từ 24/4 đến 29/4/2017, 08/5 đến 27/5/2017 và 12/6 đến 17/6/2017 học môn Công tác xã hội với người nghèo,
5 giờ/buổi x 05 tuần, GV: Thầy Danh
3 18:30 - 19:15 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS Từ 19/6 đến 01/7/2017 và 10/7 đến 15/7/2017 học môn Truyền thông và vận động xã hội, 5 giờ/buổi x 03 tuần, GV: Thầy Chấn
4 19:30 - 20:15 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS  
5 20:15 - 21:00 Công tác xã hội với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS  
NĂM TỐI 6 17:00 - 17:45 Chăm sóc sức khỏe tâm thần Thầy Đạo Từ 27/3 đến 01/4/2017 và 10/4 đến 22/4/2017, 5 giờ/buổi x 03 tuần
7 17:45 - 18:30 Chăm sóc sức khỏe tâm thần Từ 24/4 đến 29/4/2017 và  08/5 đến 27/5/2017 học môn Công tác xã hội với người cao tuổi ,
5 giờ/buổi x 04 tuần, GV: Thầy Lực
8 18:30 - 19:15 Chăm sóc sức khỏe tâm thần Từ 12/6 đến 01/7/2017 học môn Bạo lực gia đình, 5 giờ/buổi x 03 tuần, GV: Cô Mỹ
9 19:30 - 20:15 Chăm sóc sức khỏe tâm thần  
10 20:15 - 21:00 Chăm sóc sức khỏe tâm thần  
SÁU TỐI 1 17:00 - 17:45 Chăm sóc sức khỏe tâm thần Thầy Đạo Từ 27/3 đến 01/4/2017 và 10/4 đến 22/4/2017, 5 giờ/buổi x 03 tuần
2 17:45 - 18:30 Chăm sóc sức khỏe tâm thần Từ 24/4 đến 29/4/2017 và  08/5 đến 27/5/2017 học môn Công tác xã hội với người cao tuổi ,5 giờ/buổi x 04 tuần, GV: Thầy Lực
3 18:30 - 19:15 Chăm sóc sức khỏe tâm thần Từ 12/6 đến 01/7/2017 học môn Bạo lực gia đình, 5 giờ/buổi x 03 tuần, GV: Cô Mỹ
4 19:30 - 20:15 Chăm sóc sức khỏe tâm thần  
5 20:15 - 21:00 Chăm sóc sức khỏe tâm thần  
BẢY TỐI 6 17:00 - 17:45 Chăm sóc sức khỏe tâm thần Thầy Đạo Từ 27/3 đến 01/4/2017 và 10/4 đến 22/4/2017, 5 giờ/buổi x 03 tuần
7 17:45 - 18:30 Chăm sóc sức khỏe tâm thần Từ 24/4 đến 29/4/2017 và  08/5 đến 27/5/2017 học môn Công tác xã hội với người cao tuổi ,5 giờ/buổi x 04 tuần, GV: Thầy Lực
8 18:30 - 19:15 Chăm sóc sức khỏe tâm thần Từ 12/6 đến 01/7/2017 học môn Bạo lực gia đình, 5 giờ/buổi x 03 tuần, GV: Cô Mỹ
9 19:30 - 20:15 Chăm sóc sức khỏe tâm thần  
10 20:15 - 21:00 Chăm sóc sức khỏe tâm thần  
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: