Lịch kiểm tra hết môn học các lớp nghề 

Kiểm tra từ ngày 6/7  -> 29/7/2017