NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NỀN TẢNG TRIẾT LÝ VÀ KIẾNTHỨC 

Tác giả : Tổ chức Unicef

Nhà xuất bản: Hà Nội

Xuất bản năm : 2014, Sách dày : 110 trang

 

      Công tác xã hội là nghề nghiệp tham gia vào giải quyết vấn đề liên quan đến mối quan hệ của con người và thúc đẩy sự thay đổi của xã hội, tăng cường sự trao quyền và giải quyết quyền lực nhằm năng cao chất lương sống của con người . CTXH sử dụng các học thuyết về hành vi con người và các hệ thống hã hội  vào can thiệp sự tương tác của con người với môi trường sống ( IASSW và IFSW : 7/2011 ) .

     Theo Zastrow (1996) :. Công tác xả hội là hoạt động nghề nghiệp giúp đỡ các cá nhân, nhóm hay cộng đồng để nhằm nâng cao hay khôi phục tiềm năng của họ để giúp họ thực hiện chức năng xã hội và tạo ra điều kiện xã hội phù hợp với mục tiêu của họ

     Công tác xã hội là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp các cá nhân, gia đình cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng  nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội, đổng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và nhiệm vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình công đồng  giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội góp  phần đảm bảo an sinh xã hội.

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện trường

Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

 Mã sách : XH000130

 

 

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: