NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NỀN TẢNG TRIẾT LÝ VÀ KIẾN THỨC 

Tác giả: Cục Bảo Trợ Xã Hội Học Viện Xã Hội Châu Á & Tổ Chức Atlantic Philanthropies Unicef

Do: Hà Nội, Năm 2014.

Sách dày:  110 trang.

 

    Công tác xã hội là nghề nghiệp tham gia vào giải quyết vấn đề liên quan tới mối quan hệ của con người và thúc đẩy sự thay đổi xã hội, tăng cường sự trao quyền và giải phóng quyền lực nhằm nâng cao chất lượng sống của con người. CTXH sử dụng các học thuyết về hành vi con người và các hệ thống xã hội vào can thiệp sự tương tác của con người với môi trường sống. (IASSW và IDSW: 7/2011).

   Theo Zastrow (1996):. Công tác xã hội là hoạt động nghề nghiệp giúp đỡ các cá nhân, nhóm hay cộng đồng để nhằm nâng cao hay khôi phục tiềm năng của họ để giúp họ thực hiện chức năng xã hội và tạo ra các điều kiện xã hội phù hợp với các mục tiêu của họ.

   Công tác xã hội là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội, đồng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội. (Bùi Thị Xuân Mai, 2010).

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: XH000130

 

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: