HÀNH VI LỆCH CHUẨN. 

Tác giả :Thạc sĩ TRƯƠNG THANH TÂM          

Sách dự án nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội cơ sở  tại TPHCM- xuất bản năm 2013

Sách dày 32 trang

 

TRỊ LIỆU CÁC HÀNH VI LỆCH CHUẨN NHẤN MẠNH TRÊN MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM.

 Chức năng của CTXH:

Chức năng của CTXH là “phòng ngừa, chữa trị, phục hồi và phát triển” để đưa thân chủ tái hội nhập vào cộng đồng (An, CTXH nhập môn, 2006:45-6). Tái hội nhập vào cộng đồng có nghĩa là hành xử theo mong ước của cộng đồng với tư cách là thành viên của cộng đồng đó. Để thực hiện các chức năng này, nhân viên CTXH làm việc với các cá nhân và với nhóm (nhóm tự giúp, gia đình trị liệu hay nhóm trị liệu).

Công tác trị liệu theo định hướng thay đổi môi trường xã hội:

- Việc trị liệu các hành vi lệch chuẩn nhấn mạnh trên môi trường dựa trên tiền đề sau đây. Hành vi hiện tại của thân chủ chính là kết quả của việc đòi hỏi trước đây kết hợp với những biến cố đương thời gây ra. Việc học hỏi này xảy ra trong tiến trình xã hội hóa trong môi trường xã hội của thân chủ (An, CTXH cá nhân, 2006: 102-5). Do đó, cải tạo hoặc thay đổi môi trường xã hội có thể giúp thân chủ thay đổi hành vi lệch chuẩn.

- Sự thay đổi hành vi (sau khi đã thay đổi nhận thức) là kết quả sự tương tác giữa thân chủ và môi trường xã hội. Môi trường xã hội đó bao gồm hoàn cảnh xã hội và các cá nhân và tổ chức xã hội. Sự tương tác này không được diễn ra một cách tự nhiên, nhưng dưới sự hoạch định và can thiệp của NVCTXH.

- Môi trường xã hội có thể chia làm ba cấp độ như sau:

+ Cấp độ vĩ mô: cấp độ xã hội hay cấp độ cộng đồng với các hệ thống là các tổ chức xã hội và chính quyền.

+ Cấp độ trung mô: với các hệ thống là các nhóm xã hội như nhóm tự giúp, nhóm trị liệu hay nhóm cùng hoàn cảnh.

+ Cấp độ vi mô: các cá nhân và gia đình.

Định hướng trị liệu các hành vi lệch chuẩn nhấn mạnh trên môi trường xã hội có thể được thực hiện qua những bước đi sau đây:

+ Trong trường hợp môi trường xã hội lành mạnh (môi trường vĩ mô): nhân viên CTXH giúp chuyển giao các giá trị và chuẩn mực của văn hóa và xã hội để giúp thân chủ phát triển. Sự tiếp nhận những giá trị và chuẩn mực sẽ dẫn tới sự kiện thân chủ thay đổi nhận thức như là một tiền đề cần thiết cho sự thay đổi hành vi (trị liệu nhận thức, An, CTXH cá nhân, 2006: 98-9). Trong trường hợp này, thân nhân có thể thay đổi hành vi qua tiến trình xã hội hóa trong môi trường lành mạnh: học biết và thủ đắc những giá trị và chuẩn mực của xã hội.

+ Trong trường hợp môi trường xã hội chưa hoặc không lành mạnh (môi trường vĩ mô): nhân viên CTXH cải tạo môi trường (ví dụ qua công tác biện hộ), hoặc chuyển thân chủ qua môi trường xã hội khác tích cực và lành mạnh hơn (ví dụ, chuyển trường cho các em học sinh cá biệt, khi trường cũ là một môi trường không thân thiện và tạo điều kiện cho các em sống băng nhóm). Như vậy, thân chủ sẽ hạn chế hoặc không tiếp xúc với những hành vi tiêu cực (theo lý thuyết sự kết hợp khác biệt).

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện trường

Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách : XH000155

 

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: