Kết quả thi hoàn thành chương trình văn hoá 

Lớp công tác xã hội khoá 14