Thông tin sự kiện tháng 12 

I.Những sự kiện nổi bật xảy ra trong tháng

Tổ chức sinh hoạt cựu học sinh vào ngày 11/12/2015

Tặng quà các cựu chiến binh Quận 3

II. Những sự kiện về chuyên môn

-   Tổ chức thi hết môn cho lớp LR13, DK12B

-   Lập kế hoạch cho học sinh lớp LR13 đi thực tập

-   Tổng kết hoạt động năm 2015 của bộ môn

III. Hoạt động liên kết đào tạo


IV. Những sự kiện hỗ trợ:

- BM tham gia đóng góp ủng hộ cho quỹ phòng chống thiên tai TPHCM

- Tham gia với trường thăm cựu chiến binh ở quận 3.