Thông báo mời đoàn viên thanh niên Trường tham gia cuộc viết " Người bạn của thanh niên"