Phát động Đoàn viên, học sinh tham gia chương trình kỹ năng “Tác phong công nghiệp” Quận 3 năm học 2014 -2015