Hiến máu đúng cách có lợi cho sức khỏe chúng ta ! 

 

ST: Tuyết Như