Hướng dẫn thời hạn nộp tiền và cấp thẻ BHYT hộ gia đình 

1. Thời hạn đóng tiền và cấp thẻ BHYT:

1.1. Đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc gián đoạn quá 3 tháng, nay tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình.

Đối tượng nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 25 đến ngày 30 (hoặc 31) hàng tháng. Chậm nhất, vào ngày 03 của tháng sau, Đại lý thu có trách nhiệm chuyển nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng sau tháng liền kề.

Ví dụ 1: Người tham gia nộp tiền cho Đại lý thu ngày 25/01/2017 thẻ có giá trị ngày 01/03/2017.

1.2. Đối với người đã tham gia BHYT từ trước hoặc gián đoạn không quá 3 tháng (kể cả đối tượng đã tham gia BHYT bắt buộc trước đó), nay tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình:

a. Trường hợp đối tượng nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 15 đến hết ngày 20 hàng tháng. Chậm nhất, vào ngày 23 của tháng, Đại lý thu có trách nhiệm chuyển nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng liền kề.

Ví dụ 2: Người tham gia nộp tiền cho Đại lý thu ngày 20/01/2017 thẻ có giá trị ngày 01/02/2017.

b. Trường hợp người tham gia nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 21 đến hết ngày 30 (hoặc 31) hàng tháng. Chậm nhất, vào ngày 03 của tháng sau, Đại lý thu có trách nhiệm chuyển nộp tiền đóng BHYT và hồ sơ của người tham gia cho cơ quan BHXH, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng Đại lý thu nộp tiền và hồ sơ.

Thời gian từ ngày 01 của tháng đến thời điểm người tham gia nhận được thẻ BHYT nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ví dụ 3: Người tham gia nộp tiền ngày 25/01/2017, Đại lý thu nộp cho cơ quan BHXH ngày 03/02/2017 và thẻ vẫn có giá trị liên tục từ ngày 01/02/2017, tuy nhiên thời gian từ ngày 01/02/2017 đến ngày hẹn trả thẻ nếu có phát sinh chi phí KCB người tham gia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm do đóng tiền tham gia trễ hạn so với quy định.

2. Hàng năm, nếu thời gian nghỉ lễ, tết trùng vào hạn cuối của ngày nộp tiền, hồ sơ cấp thẻ BHYT hộ gia đình thì Đại lý thu và BHXH quận huyện tổ chức thu tiền và nộp hồ sơ trước thời gian quy định tại Khoản 1 trên đây từ 5 đến 10 ngày đồng thời kéo dài thời gian trả thẻ sau lễ, tết tối đa không quá 3 ngày làm việc.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: