Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5 

Nghỉ lễ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết ngày 03/5/2016.