Thông báo và danh sách khám sức khoẻ cho CBNV-GV Trường năm 2015 

Tại bệnh viện Hoà hảo.