SỚ TÁO QUÂN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NHÂN ĐẠO 

XUÂN BÍNH THÂN- 2016