Quy ước xây dựng “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự” 

A.    Những căn cứ để xây dựng bản quy ước:

-  Căn cứ thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27.04.2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; thực hiện kế hoạch số 138/KH-CATP-PV28 ngày 23.07.2012 của Công an Thành phố và kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04.08.2012 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về triển khai thực hiện thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

-  Căn cứ văn bản số 1340/UBND ngày 07.11.2012 của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc chọn Trường TCN Nhân Đạo để chỉ đạo điểm xây dựng tổ dân phố, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật tự” theo thông tư số 23/2012/TT-BCA.

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I

Những qui định chung

Điều 1. Quy ước xây dựng “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự” là những điều quy định cụ thể đã được tập thể bàn bạc thống nhất giữa trách nhiệm cá nhân với tập thể người lao động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, của ngành; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những quy ước xây dựng “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự” của Trường TCN Nhân Đạo không được trái với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phù hợp với những qui định của Ủy ban nhân dân Quận 3 và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Điều 2. Mục đích của quy ước nhằm điều chỉnh những quan hệ, hành vi của cán bộ - giáo viên – học sinh – sinh viên về việc xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện việc đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị Nhà trường trong việc ổn định chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân và gia đình, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh công sở, đẩy mạnh các phong trào chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

CHƯƠNG II

Những qui định cụ thể

Điều 3. Cán bộ - giáo viên – công nhân viên chức – học sinh – sinh viên có quyền và nghiệp vụ:

- Tham gia thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, nghĩa vụ, năng lực quản lý, năng lực đào tạo và khả năng học tập với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực rèn luyện thể lực, trí lực, đảm bảo các yêu cầu về năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

- Tham gia các phong trào của đoàn thể chính trị xã hội tại Nhà trường và địa phương nơi cư trú.

- Tham gia góp ý, tự phê bình và phê bình gắn với trách nhiệm cá nhân theo quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc của Nhà trường và của bộ phận. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trước pháp luật.

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Nhà trường, quy chế và sử dụng tài sản, thiết bị được giao; quy ước xây dựng công sở văn hóa, văn minh, xây dựng trường học thân thiện; thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa bảo vệ môi trường và các quy định khác của Nhà trường.

-  Tham gia thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nhà trường theo từng năm học được Ủy ban nhân dân Quận 3 giao.

- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, đoàn kết nội bộ. Xây dựng Chi bộ Trường trong sạch vững mạnh; Công đoàn cơ sở vững mạnh; Chi đoàn TNCS vững mạnh, Hội cựu chiến binh vững mạnh. Đảng viên, Hội viên, Đoàn viên các đoàn thể chính trị phải nêu gương, đi đầu trong công tác và sinh hoạt.

Điều 4. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường; không để xảy ra lộ, lọt bí mật Nhà trường. Tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và chống tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí. Tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả cuộc vận động thực hành tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và phụ liệu đào tạo.

Điều 5. Chi ủy, Ban giám hiệu, các đoàn thể duy trì tổ chức đối thoại theo định kỳ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của CBCC – GV và HSSV; kịp thời giải quyết những nguyện vọng và khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; không làm phát sinh những bức xúc trong nội bộ Nhà trường và HSSV để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động.

Điều 6. Không có các hành vi tham nhũng (tham ô, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, trù dập người không theo vây cánh…) không gây phiền hà, sách nhiễu đối với CBCC – GV – HSSV và phụ huynh học sinh.

 Điều 7. Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cho Đoàn viên thanh niên cam kết không phát tán tờ rơi, áp phích, khẩu hiệu, tài liệu phản động; lưu hành, sử dụng các loại văn hóa phẩm đồi trụy, kích động bạo lực học đường và bạo lực xã hội.

Điều 8. Thực hiện tốt các nghĩa vụ

-  Cán bộ - Công chức – Giáo viên tham gia giải quyết công việc trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn bằng tinh thần và thái độ trách nhiệm cao với phương châm nhanh nhất, thuận lợi nhất, đúng quy định – quy chế nhất.

-  Tham gia bảo vệ trật tự an ninh, vệ sinh môi trường trong và ngoài trường học. Tích cực  ngăn chặn mầm mống xảy ra bạo lực học đường.

-  Gương mẫu chấp hành và vận động gia đình cùng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước. Tham gia sinh hoạt tổ dân phố và phong trào dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu phố văn hóa nơi cư trú.

-  Tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu, mang tính dị đoan, các tệ nạn xã hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong ma chay, cưới hỏi.

Điều 9. Xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn

-  Giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hóa”

- Tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, cây cảnh trong trường học

-  Nêu cao ý thức bảo vệ tài sản công, phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả trộm cắp của công, của tư trong Nhà trường

- Tích cực tham gia công tác phòng chống cháy nổ, giữ vững danh hiệu đơn vị bảo đảm an toàn trong phòng chống cháy nổ. Thực hiện việc kiểm định thường xuyên các thiết bị dễ gây cháy nổ trong xưởng thực tập.

Điều 10. Phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV và AIDS

-  Nghiêm cấm CB – GV – HSSV trong việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng các chất gây nghiện. Thực hiện nghiêm thông báo về cấm hút lá trong sân trường.

-  Kết hợp tốt với Ủy ban Nhân dân 14 phường trong việc giúp đỡ, giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai, tạo điều kiện cho họ không tái nghiện và có ích cho cộng đồng.

Điều 11. Không xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người khác hoặc xúi giục, kích động người khác thực hiện các hành vi gây mất trật tự an toàn trong nhà trường và khu dân cư.

Điều 12. Không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và giảng dạy theo quy định hiện hành của Nhà trường.

Điều 13. CBVC – GV – HSSV không được:

-  Sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ khác.

-  Sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các hóa chất độc hại.

- Mua bán, tiêu thụ hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá…

- Tổ chức mại dâm, chứa mại dâm, mua bán dâm, môi giới mại dâm.

CHƯƠNG III

Khen thưởng và xử lý vi phạm

Điều 14. Cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong thực hiện quy ước này sẽ được Ban thi đua và Ban chỉ đạo thực hiện quy ước này đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường khen thưởng xứng đáng.

Điều 15. Cá nhân, tập thể nào vi phạm quy ước này, tùy thuộc mức độ vi phạm phải chịu trách nhiệm hình thức xử lí sau:

- Phê bình, kiểm điểm trước tập thể

-  Hạ bậc xếp hạng thi đua (quý/6 tháng/năm)

-  Báo cáo cơ quan chức năng xử lí vi phạm hành chánh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

Điều khoản thi hành

Điều 16. Nội dung bản quy ước này phải được tuyên truyền, quán triệt ngay từ mỗi đầu năm học và thường xuyên được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể CBCNV – GV – HSSV Nhà trường để thực hiện.

-          Hàng quý, Cấp ủy, Ban Giám Hiệu, Ban chỉ đạo thực hiện quy ước “An toàn về an ninh trật tự” đánh giá tình hình tổ chức thực hiện, kịp thời động viên biểu dương những điển hình làm tốt đồng thời nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy ước.

Điều 17. Bản quy ước này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung chưa phù hợp cần phải sửa đổi bổ sung thì sẽ tổ chức họp cơ quan để bàn bạc thống nhất.

 

   Hiệu trưởng.              

Nơi nhận:                                                                                                   

-  CA Quận 3/Đội ANND;

-  Chi ủy/BGH;

-  Các đoàn thể;

-  Phòng/Khoa/Bộ môn;

-   Lựu VP, TCHCTH.

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: