KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI BAN GIÁM HIỆU VÀ GIÁO VIÊN – CNV NĂM 2016 

I.   Mục đích, yêu cầu:

-   Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

-   Tạo điều kiện phản ảnh, trao đổi trực tiếp giữa BGH và giáo viên –công nhân viên về thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Trường trong năm qua.

-   Thông qua việc đối thoại, xây dựng được sự đồng thuận cao giữa giáo viên, công nhân viên và BGH, tạo sự thống nhất, động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Trường trong thời gian tới.

II.   Thời gian –Địa điểm - Thành phần:

  1. Thời gian : bắt đầu từ 09 giờ 30 ngày thứ tư 06/01/2016.
  2. Địa điểm : phòng số 11- Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo.
  3. Thành phần : Ban giám hiệu và tất cả các giáo viên và công nhân viên

Chủ tọa :Ban giám hiệu, BCH Công đoàn.

Điều động chương trình và tổ chức chương trình: BCH Công đoàn.

III.   Nội dung và chương trình đối thoại:

  1. Khai mạc- Tuyên bố lý do- Giới thiệu đại biểu                   
  2. Báo cáo sơ nét về tình hình năm 2015                                  
  3. Phần góp ý, trao đổi của Giáo viên- CNV                            
  4. Nghỉ giải lao                                                                     
  5. Phần trả lời và giải đáp của BGH – Các phòng chức năng 
  6. Ý kiến kết luận của chủ tọa                                                    

IV.   Công tác phân công chuẩn bị:

  1. Lập kế hoạch, đề xuất kinh phí và công tác hậu cần (P.TC-HC-TH)
  2. Chuẩn bị nội dung chương trình đối thoại và thông báo mời tham dự. (BCH công đoàn, thời gian hoàn tất 04/01/2016). BCH Công đoàn chuẩn bị đề dẫn chương trình đối thoại. BGH chuẩn bị báo cáo tổng quát tình hình hoạt động của đơn vị trong năm 2015 (P. Hiệu trưởng phụ trách nội vụ)
  3. Chuẩn bị hội trường (P. TC-HC-TH, thời gian hoàn tất 05/01/2106)
  4. Chuẩn bị công tác thu thập tư liệu, thư ký và phiếu tham khảo ý kiến hàng năm (BCH công đoàn và P.TC-HC-TH).

Trên đây là kế hoạch thực hiện đối thoại giữa BGH và CNV Trường, đề nghị các Trưởng bộ phận triển khai và thực hiện theo tiến độ thời gian của kế hoạch.

Nơi nhận:                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG 

-  BGH;

-  Trưởng các bộ phận;                                                                 

-  BCH Công đoàn;

-  Lưu: VT, PTC.          

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

 • Hôm nay: 
 • Tất cả: