Tổ chức và hoạt động của phòng Tài chính-kế hoạch 

I/ CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

  1. Chức năng:

-       Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán;

-       Tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.

2.  Nhiệm vụ:

-       Lập kế hoạch tài chính định kỳ theo quy định;

-       Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản trong đơn vị;

-       Tham mưu, kiểm tra về hiệu quả kinh tế tất cả các hoạt động của đơn vị;

-       Quản lý ngân sách, thu chi tài chính;

-       Thống kê, quyết toán ngân sách theo chế độ quy định;

-       Thành viên thường trực của Ban kiểm kê tài sản;

-       Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II/ NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

  1. Nhân sự và tiêu chuẩn chuyên môn:

-Nhân sự:                03 lao động 

Trong đó                  01 Trưởng phòng - Kế toán trưởng

01 P. phòng -  kiêm Thủ quĩ. 

                              01 Kế toán viên.

-  Chuyên môn:    75% trình độ chuyên ngành kế toán

                         25% trình độ cao đẳng, ngành khác

2. Điều kiện làm việc:

-    Tập trung một nơi;

-    Có chế độ bảo mật, bảo đảm an ninh tại khu vực két quĩ;

-    Có phương tiện và chế độ bảo quản, lưu trữ hồ sơ an toàn.                                                        

III/ QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG 

     Sơ đồ bộ máy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: