Giới thiệu Phòng Đào tạo 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

1.1 Lịch sử  chung

Căn cứ quyết định số 1656/QĐ-UB-VX ngày 14 tháng 03 năm 2000 của  UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật Nhận Đạo quận 3; căn cứ vào quyền hạn Hiệu Trưởng Trường CNKT Nhân Đạo quận 3 đã ký quyết định thành lập Phòng Đào tạo

Năm 2007, căn cứ Luật dạy nghề, trường được nâng cấp thành Trường trung cấp nghề Nhân Đạo; Phòng cũng được nâng cấp thành Phòng Đào tạo của Trường TCN Nhân Đạo. Năm 2008, UBND Thành phố có quyết định sáp nhập Trung tâm dạy nghề Quận 3 vào trường; vì vậy nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng cũng được nâng cấp theo

1.2.Bộ máy lãnh đạo

Từ năm 2000 đến 2004: Trưởng phòng: Thầy Huỳnh văn Hiệp (không có Phó trưởng phòng)

Từ năm 2005 đến 2012: Phòng được bổ sung các Phó trưởng phòng sau:

-         Thầy Trần Anh Tài (2005 – 2007)

-         Cô Nguyễn Thị Hồng Bích (2005 -2012)

-         Thầy Phan Công Sơn (2008 -2011)

Từ năm 2012-2015: Trưởng phòng Thầy Nguyễn Cao Dũng

Từ năm 9-2015 đến nay:

Trưởng Phòng: Thầy Thái Kim Trọng

Phó trưởng phòng:

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

2.1 Chức năng

2.1.1Đào tạo

-       Thực hiện chức năng về quản lý đào tạo bao gồm:

  •  Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm (dài hạn – ngắn hạn),
  • Quản lý HS SV đầu vào – đầu ra,
  • Quản lý GV, tổ chức và thực hiện, kiểm tra TKB, tiến độ đào tạo,
  • Quản lý và tổ chức khảo thí theo qui định của Trường,
  • Thực hiện các công việc chuyên môn khác liên quan đến lĩnh vực đào tạo: Báo cáo cho các cấp, tổ chức liên thông – liên kết,…
  • Tổ chức, quản lý và phát triển Bộ môn Công tác xã hội
  • Tổ chức, quản lý và phát triển Thư viện

2.1.2  Quản lý học sinh – sinh viên; quan hệ doanh nghiệp

-       Thực hiện chức năng về công tác HS bao gồm: thực hiện nội quy nhà trường, tham gia giáo dục và rèn luyện nhân cách cho HS, xem xét giải quyết các trường hợp vi phạm nội quy nghiêm trọng, làm hồ sơ đề xuất khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật.

-       Thực hiện chức năng quan hệ doanh nghiệp: cung ứng lao động cho mọi thành phần kinh tế trong xã hội; Giới thiệu việc làm.

2.2  Nhiệm vụ

2.2.1  Đào tạo

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm (ngắn hạn, dạy nghề thường xuyên  và dài hạn – kể cả liên thông cao đẳng nghề);

- Là thành viên thường trực của Hội đồng tuyển sinh, lập, đề xuất và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm (ngắn hạn, dạy nghề thường xuyên, nghiệp vụ và dài hạn –kề cả liên thông cao đẳng nghề);

- Tham mưu, đề xuất thành lập, tổ chức các lớp dạy nghề (ngắn hạn, dạy nghề thường xuyên, nghiệp vụ và dài hạn – liên thông cao đẳng nghề) kể cả liên kết đào tạo;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Lập kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề, xác nhận bậc thợ, giấy chứng nhận các lớp nghiệp vụ;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Tổ chức và quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;

- Quản lý, tham gia và  chịu trách nhiệm chính các tổ tư vấn: Ban tuyển sinh, Ban Thành tích cao, Ban sư phạm, Miễn giảm học phí, Rèn luyện nhân cách HS tạo điều kiện cho các tổ tư vấn này hoạt động hiệu quả;

- Quản lý GV dạy văn hóa, ngoại ngữ, chính trị - pháp luật, giáo dục thể chất – giáo dục quốc phòng;

- Tổ chức và quản lý, phát triển Thư viện tại cơ sở chính và tại cơ sở 2;

- Quản lý, chỉ đạo tư vấn tuyển sinh (phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch) tại các cơ sở của Trường và tại các đơn vị liên kết về chuyên môn nghiệp vụ;

- Tổ chức và quản lý bộ môn Công tác xã hội thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đào tạo các chương trình nghiệp vụ, các khóa lớp dài hạn như những khoa/ bộ môn khác trong Trường;

-Thực hiện các công việc gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ và Sở LĐ TB&XH;

- Tìm kiếm và mở rộng hoạt động đào tạo các hệ đào tạo hiện có  của Trường nhằm hoàn thành kế hoạch hàng năm;

- Trực tiếp quản lý, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các phần mềm quản lý đào tạo, thư viện

- Thực hiện một số công việc khác do BGH giao.

2.2.2 Quản lý học sinh – sinh viên; quan hệ doanh nghiệp

-       Đề xuất thành lập ban cán sự lớp, đội cờ đỏ, hội Cựu học sinh/ sinh viên, tổ chức hướng dẫn công việc, đánh giá khen thưởng cho các thành viên tham gia các bộ phận trên hoạt động hiệu quả;

-       Đề xuất GVCN vào đầu học kỳ, theo dõi, hướng dẫn GVCN hoàn thành nhiệm vụ

-       Kiểm tra đôn đốc học phí; lệ phí thi lại, lập danh sách lớp đầu khoá mới hoặc đầu mỗi học kỳ; Duyệt danh sách lớp trước khi thi học kỳ, thi tốt nghiệp.

-       Thực hiện điểm danh học sinh các lớp, nền nếp học tập của học sinh trong giờ học và phối hợp kiểm soát việc giảng dạy của giáo viên theo thời khóa biểu;

-       Thống kê, tổng hợp và báo cáo số liệu liên quan đến HS SV;

-       Quản lý hồ sơ học sinh: danh sách, bảng xếp loại rèn luyện, danh sách điểm danh, hồ sơ kỷ luật, hồ sơ bảo lưu, xoá nhập tên và bảng cam kết của PHHS;

-       Tổ chức lễ tốt nghiệp, tuyên dương học sinh giỏi;

-       Theo dõi, đánh giá ý thức học tập của HS. Phân loại, xếp loại rèn luyện HS cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học, tổ chức kiểm tra tập vở học sinh; Đề xuất khen thưởng- kỷ luật học sinh;

-       Tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động khuyến học khác;

-       Tổ chức sắp xếp phòng học theo thời khóa biểu, kế hoạch thi, hết môn, thi tốt nghiệp;

-       Chủ động quan hệ với các doanh nghiệp nhằm gắn hoạt động học tập với thực tế sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho HS nâng cao kiến thức thực tế và kỹ năng làm việc; Tổ chức và thực hiện hồ sơ thực tập sản xuất;

-       Tham gia và tổ chức giáo dục rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống cho HS theo kế hoạch và chương trình được duyệt;

-       Giải quyết các công việc hành chính khác liên quan đến HS như thẻ học sinh, xóa tên, nhập tên, bảo lưu; xác nhận nghĩa vụ quân sự, xác nhận học sinh, thẻ xe buýt, xác nhận hồ sơ và GTVL,..… Hướng dẫn công tác GVCN, theo dõi việc kiểm tra đánh giá và đề xuất, bố trí, khen thưởng, kỷ luật GVCN;

-       Tổ chức các hoạt động liên quan đến việc cung ứng lao động và giới thiệu việc làm theo đúng qui định của pháp luật; Giải quyết việc làm cho các học sinh ngắn hạn, dài hạn của đơn vị khi các em tốt nghiệp và có nhu cầu GQVL;

-       Thực hiện một số công việc khác do BGH giao

2.2.3.Bộ môn Công tác xã hội

Bộ môn Công tác xã hội được ra đời năm 2011, ban đầu trực thuộc sự quản lý của Khoa Quản trị Tài chính

Năm 2012 nhằm tạo điều kiện cho Bộ môn phát triển, BGH đã quyết định chuyển Bộ môn về Phòng Đào tạo quản lý

Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo các chuyên đề về công tác xã hội, các lớp trung cấp nghề Công tác xã hội và liên hệ tổ chức các lớp liên thông Cao đẳng nghề CTXH

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA PHÒNG

Phòng Đào tạo

 

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: