Phòng Đào Tạo

Giới thiệu Phòng Đào tạo 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG

114 vn 0 gioi thieu phong dao tao 1589899781

Tên Phòng                   : PHÒNG ĐÀO TẠO

Cơ quan chủ quản       : Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo

Địa chỉ Phòng              : Trụ sở chính số 648/28 CMT8, P.11, Q3, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ    : 84-028 39931370 (107)

Số fax                          : 84-028 39934092        

Email                           : phongdaotaond@gmail.com

Website                       : www.truongnhandao.edu.vn

Năm thành lập             : 2000

 

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

  1. 1.   Chức năng

-         Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo;

-         Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Khoa/Bộ môn thực hiện quá trình đào tạo;

-         Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Khoa/Bộ môn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ đào tạo, phụ liệu học tập các trình độ;

-         Tổ chức thực hiện các nguồn dự án Trung ương, địa phương cấp; doanh nghiệp tài trợ về thiết bị, dụng cụ đào tạo.

-         Tổ chức thực hiện công tác khảo thí;

-         Hợp tác liên kết đào tạo;

-         Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Phòng, Khoa/Bộ môn thực hiện phần mềm Quản lý tuyển sinh, học sinh; Quản lý đào tạo, Quản lý tài chính.

-         Tổ chức hoạt động đào tạo Bộ môn Cơ khí; Bộ môn Cơ khí động lực; Bộ môn Điện – Điện tử;

-         Thực hiện công tác tự đánh giá của Phòng Đào tạo và Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 03 nghề trọng điểm và thư ký Hội đồng tự đánh giá của Trường.

  1. 2.   Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo

-       Phát triển ngành nghề: Tổ chức phân tích, đánh giá nhu cầu thị trường lao động để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của Trường, phù hợp với nhu cầu xã hội;

-       Xây dựng đội ngũ nhà giáo: Chủ động phối hợp khoa/ bộ môn đánh giá và tuyển chọn đội ngũ nhà giáo bộ môn (NGBM); đảm bảo NGBM các trình độ đạt chuẩn theo quy định và đáp ứng được mục tiêu chương trình đào tạo nghề;

-       Xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình: Chủ trì tổ chức xây dựng, biên soạn/ điều chỉnh, thẩm định ban hành về chương trình đào tạo, chương trình môn học/ mô đun; về giáo trình, tài liệu học tập theo đúng các quy định của Bộ LĐTB&XH;

-  Xây dựng kế hoạch về thiết bị đào tạo nghề: Chủ động phối hợp với phòng, khoa/ bộ môn thực hiện mua sắm thiết bị đáp ứng được mục tiêu chương trình đào tạo nghề;

-       Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Quan hệ và thực hiện các thủ tục theo qui định của Sở/ Bộ LĐTB&XH đối với những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo như phát triển ngành nghề, loại hình đào tạo, hồ sơ đăng ký/ bổ sung hoạt động GDNN......

2.2. Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Khoa/ bộ môn thực hiện quá trình đào tạo

-       Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Khoa/Bộ môn thực hiện hoạt động đào tạo các trình độ theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo; đảm bảo người học các trình độ đạt chuẩn đầu ra theo quy định và đáp ứng được mục tiêu chương trình đào tạo nghề;

-       Lập kế hoạch, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện bao gồm:

+     Kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo theo năm cho các nghề đào tạo từng khóa học;

+     Kế hoạch kiểm tra chuyên môn;

+     Kiểm soát, hướng dẫn Khoa/ bộ môn thực hiện thời khóa biểu, kế hoạch Nhà giáo(NG), kế hoạch môn học/mô đun;

+     Các kế hoạch theo yêu cầu kiểm định.

-       Kiểm soát Khoa/ bộ môn phân công NGBM giảng dạy theo đúng quy định, kế hoạch, tiến độ, chương trình được phê duyệt.

2.3. Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Khoa/Bộ môn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ đào tạo, phụ liệu học tập các trình độ

-       Chủ trì tổ chức các hoạt động liên quan đến xưởng nghề: họp định kỳ, sắp xếp thiết bị, vệ sinh và trang trí xưởng nghề và cùng các Phòng chức năng, khoa kiểm tra đánh giá mức độ thiết bị, dụng cụ đáp ứng được mục tiêu chương trình đào tạo;

-       Lập kế hoạch, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện quản lý xưởng nghề, bao gồm:

+     Kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ đào tạo và phụ liệu dùng chung hàng năm;

+     Kế hoạch kiểm tra duy tu, bảo dưỡng; mua sắm, cấp phát phụ liệu học tập và sắp xếp xưởng nghề.

+     Kiểm soát việc sử dụng thiết bị, dụng cụ trong đào tạo và báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng/lần.

2.4. Tổ chức thực hiện các nguồn dự án Trung ương, địa phương cấp; doanh nghiệp tài trợ về thiết bị, dụng cụ đào tạo

-       Lập kế hoạch, dự toán, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các nguồn dự án Trung ương, địa phương, bao gồm:

+     Kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ;

+     Dự toán mua sắm thiết bị, dụng cụ;

+     Liên hệ Quận, Sở xin phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị, dụng cụ;

+     Kiểm soát việc sử dụng thiết bị, dụng cụ trong đào tạo và báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng/lần và theo yêu cầu của cấp Trên.

-       Liên hệ doanh nghiệp và lập công văn xin tài trợ.

2.5. Tổ chức thực hiện công tác khảo thí

-       Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp các phòng chức năng, khoa lập kế hoạch và triển khai các kỳ thi kiểm tra hết môn học/ mô đun, thi tốt nghiệp cuối khóa theo đúng quy định của Bộ LĐTB&XH từ khâu ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi, phân tích xử lý các kết quả thi; thực hiện việc quản lý hồ sơ gốc của người học về kết quả điểm thi, công nhận tốt nghiệp;

-       Phối hợp với khoa/ bộ môn cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các trình độ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

-       Nghiên cứu, ứng dụng công cụ, thiết bị công nghệ trong khảo thí (máy tính, phương tiện multimedia,.…) vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;

-       Thông qua kết quả các kỳ thi, các kỳ lấy ý kiến của người học đề xuất cải tiến phương thức, phương pháp giảng dạy của nhà giáo, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập người học phù hợp với trình độ đào tạo.

2.6. Hợp tác liên kết đào tạo

Chủ động liên hệ các tổ chức trong và ngoài nước, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để hợp tác đào tạo các trình độ bao gồm:

-       Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao;

-       Quản lý, hướng dẫn, kiểm soát các Khoa/ bộ môn tổ chức cho người học học tập tại Doanh nghiệp theo phương thức đào tạo kép;

-       Liên kết đào tạo thi chứng chỉ tin học, tiếng Anh, tiếng Hàn,…;

-       Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp;

-       Đào tạo xuất khẩu lao động;

-       Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân.

2.7. Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Phòng, Khoa/ Bộ môn thực hiện phần mềm Quản lý tuyển sinh, học sinh; Quản lý đào tạo, Quản lý tài chính

-       Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp các phòng chức năng xây dựng nội dung, yêu cầu đối với đơn vị cung cấp phần mềm ban đầu và tham mưu Ban Giám hiệu cập nhật nội dung phát sinh trong quá trình sử dụng khi các quy định, thông tư của cấp trên thay đổi;

-       Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Phòng, Khoa/Bộ môn thực hiện nhập dữ liệu kịp thời theo đúng quy định; đảm bảo CBNV – NG, người học truy cập được và đáp ứng mục tiêu tin học hóa về dữ liệu;

-       Thực hiện báo cáo nhanh, chính xác, đủ dữ liệu theo yêu cầu của Trường và cấp trên.

2.8. Tổ chức hoạt động đào tạo Bộ môn Cơ khí; Bộ môn Cơ khí động lực; Bộ môn Điện – Điện tử; Bộ môn May – Thiết kế thời trang, Bộ môn Pha chế

a) Quản lý nhà giáo, người học thuộc bộ môn;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

-       Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc bộ môn mình quản lý;

-       Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

-       Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;

-       Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

-       Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Bộ môn.

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo thuộc Bộ môn.

e) Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường.

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Bộ môn.

h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Phòng Đào tạo.

2.9. Thực hiện công tác tự đánh giá của Phòng Đào tạo và Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 03 nghề trọng điểm và thư ký Hội đồng tự đánh giá của Trường.

a)   Thực hiện công tác tự đánh giá của Phòng Đào tạo

     Tập trung các tiêu chí, tiêu chuẩn về đào tạo như:

-       Tổ chức hoạt động sáng kiến kinh nghiệm/ nghiên cứu khoa học, thiết bị đào tạo nghề tự làm, hội thảo khoa học (chương trình, phương pháp giảng dạy, phương thức tổ chức dạy học…); hội giảng, hội thi các cấp (nhà giáo giỏi, người học giỏi, thiết bị đào tạo tự làm …);

-       Tổ chức lấy thông tin NG, chuyên gia ngoài về chương trình- giáo trình đào tạo; chất lượng giảng dạy/học tập; hình thức và phương thức tổ chức đào tạo,…

-       Phối hợp Khoa/ bộ môn kiểm tra, đánh giá phân loại NGBM, tham mưu đề xuất cụ thể;

-       Tập huấn/ bồi dưỡng cho nhà giáo thực hiện đạt yêu cầu các kỹ năng sư phạm, kỹ năng lên lớp, kỹ năng quản lý lớp…...;

-       Chủ động phối hợp với Khoa/ bộ môn tổ chức cho NGBM thâm nhập thực tế/ học tập tại doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tham gia các hoạt động xã hội địa phương,….

-       Chủ động phối hợp với Khoa/ bộ môn tổ chức xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học;

-       Tổ chức và hỗ trợ các khoa tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

b)  Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 03 nghề trọng điểm và thư ký Hội đồng tự đánh giá của Trường

-       Xây dựng kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng đào tạo Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 03 nghề trọng điểm, trình Hiệu trưởng phê duyệt;

-       Tham mưu Ban Giám hiệu thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng đào tạo Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 03 nghề trọng điểm hàng năm;

-       Hướng dẫn, kiểm tra các phòng chức năng, các khoa thực hiện tự đánh giá chất lượng đào tạo Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 03 nghề trọng điểm; thực hiện một số tiêu chuẩn và tổng hợp báo cáo của Trường theo kế hoạch;

-       Quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về hoạt động tự đánh giá chất lượng đào tạo Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 03 nghề trọng điểm của Trường;

-       Tham mưu Ban Giám hiệu công bố báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng đào tạo Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 03 nghề trọng điểm trong nội bộ Trường và gửi báo cáo cho Cục kiểm định CL GDNN và Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đúng thời hạn quy định.

2.10. Công tác hành chính

-       Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo, xưởng nghề và lề lối, nội quy làm việc của Phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao;

-       Quản lý toàn hồ sơ tổ chức đào tạo các trình độ, hồ sơ nhà giáo bộ môn;

-       Tổ chức bế giảng; sơ kết HK, tổng kết năm học, tổng kết hội thi;

-       Thực hiện tự kiểm định các tiêu chí được phân công hàng năm.

2.11. Chế độ báo cáo

-       Cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu đào tạo, tin học hóa trong công tác báo cáo;

-       Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các báo cáo định kỳ của Trường quy định và của các cấp quản lý yêu cầu.

III. Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA PHÒNG

  1. 1.      Cơ cấu tổ chức

 

c

 

c

 

c
 

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện
Logo SCC
Logo UNI
Logo Planete
Thăm dò ý kiến

Bạn có nguyện vọng học tại trường:

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,151
  • Tháng hiện tại43,734
  • Tổng lượt truy cập6,841,646
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây